Cat - Cast
Col-lectiu Ronda

Calculadora de Clàusula Sòl

Dades Bàsiques
Heu d'omplir almenys la data de la hipoteca, l'import i el termini per a poder veure els resultats.
Data de càlcul
Indiqueu-nos la data fins a la qual voleu que es calculin els imports que heu pagat de més com a conseqüència de la clàusula sòl.
- Màxim no pot superar la data actual.
- Mínim ha de ser superior a data de la hipoteca.
Data hipoteca
Digueu la data en què el préstec comença a produir els seus efectes (normalment coincideix amb la data de l'escriptura).
- Màxim no pot superar la data actual.
- Mínim ha de ser superior a data 01/01/2000.
Import
* Màx. 10.000.000 €
Import inicial demanat del préstec.
- Màxim 10.000.000€.
- Mínim 1.000€.
Termini
anys
mesos
* Màx. 50 anys
Indiqueu-nos la durada del préstec en anys.
- Màxim 50 anys.
- Mínim superior a 0.
Interès
Euribor
Heu de sel·leccionar l'Euribor que es pren com a referència per calcular el tipus d'interès variable. Pot ser el del mes en curs, el del mes anterior o el dels dos mesos anteriors. Normalment serà el dels dos mesos anteriors. L'euríbor de referència que s'utilitza per a períodes futurs és l'últim publicat.
Diferencial
* 0.00%
Indiqueu-nos quin és l'increment que s'ha d'aplicar a l'Euribor per determinar el tipus d'interès variable.
Tipus d'interès fix inicial
* 0.00%
Quin és el tipus d'interès fix inicial, si n'hi ha?
Termini d'interès fix
anys
mesos
Durant quant de temps s'aplica el tipus d'interès fix?
Clàusula sòl
Tipus d'interès sòl
* 0.00%
Aquest és el mínim tipus d'interès que la clàusula sòl obliga a aplicar. Si no n'hi ha deixeu-lo en blanc.
Amortitzacions anticipades
Heu fet alguna amortització addicional?
Carència
S'han aplicat periodes de carèncias?
Tipus de resultat

Contacteu amb nosaltres per iniciar la vostra reclamació
Podeu contactar amb nosaltres per iniciar la reclamació a través del telèfon 93 268 21 99 o ompli el següent formulari:
- Els presents càlculs són merament aproximats del perjudici econòmic causat per aplicació de la clàusula sòl, amb l'ànim que les persones afectades per aquesta clàusula tinguin una orientació prèvia del seu dret a reclamar. Per al seu càlcul exacte, segons el cas, podria ser necessari l'ajut d'un pèrit economista, especialment si existeix contradicció amb els càlculs de l'entitat financera.
- Per als presents càlculs orientatius s'ha tingut en compte només el tipus de referència Euribor 12M. Per a d'altres modalitats d'Euribor o pel cas que a més la hipoteca estigui referenciada a l'IRPH, es recomana l'ajut d'un pèrit economista per tal d'obtenir el càlcul exacte.
- Els resultats obtinguts com a conseqüència de l'ús de la CALCULADORA DE CLÀUSULA SÒL són merament orientatius, i en cap cas constitueixen assessorament jurídic per part de COL·LECTIU RONDA.